Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

O projekcie

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka – III etap”

W dniu 23.05.2018 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.06.04.00-06-0034/17-00 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka – III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem projektu jest podniesienie standardu życia społecznego i kształtowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w znaczący sposób przyczyni się do ograniczenia ryzyka skażenia wód i gleby oraz poprawy jakości życia na terenie Gminy Uścimów.

Całkowita wartość projektu wg umowy: 5 207 291,04 zł brutto.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 3 611 249,90 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudka Starościańska, Stara Jedlanka i Drozdówka położonych na terenie Aglomeracji „Jedlanka”. W ramach prac budowlanych przewidziano wykonanie robót ziemnych pod układane przewody kanalizacyjne, połączenia układanych elementów z siecią istniejącą, wpięcia do wykonanego przewodu przyłącza domowego zakończonego indywidualną przepompownią ścieków zasiloną z wewnętrznej instalacji elektrycznej użytkownika, budowę pompowni strefowej w Drozdówce, wpięcie odcinka sieci kanalizacji do istniejącej pompowni strefowej w Starej Jedlance, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Nowej Jedlance. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wynosi 12,81 km.

W dniu 15 marca 2019 r.. Wójt Gminy Uścimów podpisał umowę z wykonawcą „WELKO” Ewelina Pelc z siedzibą w Kosina 750 gm. Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji „Jedlanka”. Termin wykonana prac przewidziano do grudnia 2019 r.

Aktualności

Galeria zdjęć

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z realizacji projektu.

Informacje o naszym projekcie

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka - III etap” W dniu 23.05.2018 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.06.04.00-06-0034/17-00 pomiędzy…
Copyright © - Gmina Uścimów. | Realizacja: Devcomm ICT